KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

     

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KURUMSAL İLETİŞİM,  KURUL VE İLGİLİ KİŞİYİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK m.11 kapsamında;

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanınmıştır.

Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Esentepe Mah. Yunus Emre Bulvarı Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sok. B-Blok No: 9/A (TR 34265) Sultangazi / İstanbul / Türkiye’de mukim, 0544000871000010 Mersis no.lu Kementaş Boya Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketimiz siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hazırlanan işbu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

KVK başvuru formu’nu (“KVK Başvuru Formu”) eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki gibidir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Esentepe Mah. Yunus Emre Bulvarı Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sok. B-Blok No: 9/A (TR 34265) Sultangazi / İstanbul / Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Esentepe Mah. Yunus Emre Bulvarı Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sok. B-Blok No: 9/A (TR 34265) Sultangazi / İstanbul / Türkiye

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

turan.kement@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

canlidestek@kementas.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, Şirketimiz, ilgili kişilerin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

         Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

         Orantısız çaba gerektirmesi

         Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

         Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

         KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KURUL’A ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.


DİĞER HUSUSLAR

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.


Şirket Bilgilerimiz

Ticaret Unvanı : Kementaş Boya Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adres                       :
 Esentepe Mah. Yunus Emre Bulvarı Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sok. B-Blok No: 9/A (TR 34265) Sultangazi – İstanbul - Türkiye
Mersis No            :
0544000871000010
Kep Adresi          :
turan.kement@hs03.kep.tr           
Mail Adresi         : bilgi@kementasshop.com
Telefon                   : 0212 4751092

EK-1 KVK Başvuru Formu

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

Şirket İle İlişkiniz

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri, iş ortağı, söz yazarı, personel veya personel adayı, eski çalışan, ziyaretçi gibi)

     Müşteri

     İş Ortağı

     Personel veya Personel Adayı

     Eski Çalışan

     Ziyaretçi

     Diğer…………….

 

 

Talep Konusu

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz: Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz

No

Konu

Tercih

1

Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (a) )

 

2

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (b) )

 

3

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 (KVKK md. 11/1 (c) )

 

4

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (ç) )

 

5

Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.) (KVKK md. 11/1 (d) )

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin, silinmesi veya Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin

neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.) (KVKK md. 11/1 (e) )

 

7

Kişisel verilerim şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış

işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimize

iletilmelidir: (KVKK md. 11/1 (f) )

 

8

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. (KVKK md. 11/1 (g) )

 

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (h)

 

10

 Diğer

 

 

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

NO

Şirketimiz Tarafından Verilecek Yanıtın Bildirilme Şekli

Seçiminiz

1

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

 

2

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

3

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 


BEYAN

Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda tarafınıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafıma ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza: